Виступи на семінарах, конференціях

    
психологічний та педагогічний аспекти 
(методичний посібник для вчителів математики)

Організація роботи з обдарованими дітьми
(з власного досвіду )
      У державній програмі “Освіта ХХІ століття” зазначено, що головною метою виховання молоді є набуття соціального досвіду, формування високоосвіченого громадянина. В Законі України “Про загальну середню освіту” визначено стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрями, основні шляхи “створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу, найвищої цінності нації”. 
    Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького – це навчальний заклад, напрямки роботи якого пов’язані з створенням оптимальних умов для всебічного розвитку здібних та обдарованих дітей. Ми покликані навчати і виховувати обдарованих та здібних дітей, готуючи їх до навчання у вищих навчальних закладах, забезпечуючи їм умови для здобуття освіти понад державний мінімум. 
    Провідна наукова ідея в гімназії є: розробка системи прийомів, форм та структур навчально-виховної діяльності, які дозволяють на основі створення стійких традицій демократичного співробітництва вчителів та учнів цілеспрямовано і ефективно розвивати інтелектуальні творчі можливості учнів та сприяти їх самоствердженню і самореалізації в сучасних умовах навчання та життєдіяльності. 
  Така цілеспрямована, систематична робота можлива лише за умови поетапної реалізації спеціально розробленої програми пошуку, навчання, виховання і розвитку обдарованих дітей. Такою програмою в гімназії №1 є програма "Нова формація",  яка створена на основі міської програми "Обдаровані діти" на 2015-2020 р. і описана в методичному збірнику "Система роботи з обдарованими та здібними учнями" .
    Мета програми: розробити і впровадити комплекс психолого-педагогічних, організаційних, науково-методичних і практичних заходів, спрямованих на ефективні засоби та технології пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей, створити умови для гармонійного розвитку та самореалізації творчої особистості. 
   Наукова гіпотеза полягає в наступному: створення в учнів домінантної установки мотивації на самовдосконалення, формування у гімназії №1 культу саморозвитку особистості допоможе забезпечити успішність особистості учня і здатність до самореалізації у різних сферах суспільного життя. 
   Очікуваний результат – цілісна особистість випускника гімназії №1, здатна до постійного самовдосконалення й самореалізації. 
    На виконання програми розроблені завдання: 
- виявлення та цілеспрямований відбір обдарованих дітей; 
- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морально-естетичного, фізичного розвитку гімназистів; 
- стимулювання творчої діяльності учнів; 
- розробка та послідовне введення нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання; 
- забезпечення фундаментальної гуманітарно-освітньої підготовки; 
- надання учням можливості реалізувати власні творчі здібності на терені дослідницько-пошукової та наукової діяльності; 
- формування в учнів потреби до самоосвіти, саморозвитку та самореалізації; 
- задоволення потреб гімназиста у професійному самовизначенні. 
   Принципи реалізації програми: гуманізм, демократизм, науковість та інтегративність, цілісність та систематичність, результативність. 
  Спроектована модель випускника гімназії, вона складається з основних компонентів особистості та їх розвитку протягом років навчання в гімназії і охоплює практично всі складові сучасних підходів до побудови моделі обдарованості, а саме: 
1. Здатність ставити перед собою завдання різного рівня складності та різного терміну досягнення: вміння перетворити мету на практичне завдання; здатність розвивати вольові якості та приймати необхідні зусилля для розв’язання завдань; наявність умінь, бажань, потреби та здатності будувати траєкторію і плани особистого успіху на різний термін. 
2. Наявність інноваційних характеристик особистості: відчуття нового; пошук нестандартних рішень; потреба в нових знаннях; бажання глибоко розбиратися в різноманітних процесах, явищах; уміння дивуватися; розвинена допитливість. 
3. Креативність, тобто творче сприйняття навколишньої дійсності: потреба у створенні нового; отримання високого задоволення від процесу творчості. 
4. Рефлексія та аналітичні здібності: вміння оцінювати обставини; бачення та розуміння своїх переваг і недоліків; уміння проаналізувати ставлення оточуючих до вас і до вашої діяльності. 
5. Функціональна грамотність – уміння працювати з інформацією, яка виражена в різних знакових системах: знання та вміння використовувати рідну й іноземну мову (головним вважати рівень проникнення в рідну мову, її поняттєву базу, яка певною мірою обумовлює ступінь особистої та професійної діяльності людини); комп’ютерна, валеологічна, етична, естетична, математична, психологічна грамотність; знання властивостей та проявів природних можливостей, уміння їх аналізувати. 
6. Комунікативні навички: знання правил спілкування, розуміння їх цінності; терпимість, толерантність у ставленні до людей з різним рівнем розвитку; душевність і доброта у взаємовідносинах із людьми; відповідальність та обов’язковість; визнання та повага права особистості на самостійність і незалежність. 
7. Емоційний розвиток особистості (нерозвинена почуттєва сфера, емоційна скутість, сором’язливість збіднюють духовний світ людини): здатність адекватно реагувати на різні зовнішні впливи; емпатійність; почуття відданості, обов’язковості. 
8. Залучення до цінностей світової культури: розвинене почуття гордості за висоти, яких досяг людський геній. 
   На основі даної програми та відповідно до Положення про обласний Банк даних обдарованих дітей та вчителів, які з ними працюють створено (поновлено) Гімназійний банк даних «Обдарованість». 
   Програма «Обдарованість» має бути реалізована через 4 підпроекти, які реалізують вищезазначені завдання, враховуючи види обдарованості учнів:  «Інтелектуал», «Натхнення», «Гармонія», «Лідер» .
     Таким чином, реалізація усіє програми «Обдарованість» передбачає створення ефективно діючої моделі навчально-виховного процесу, розрахованої на розвиток здібностей та обдарувань учнів.  Презентація "Обдарованість"
1 коментар :