Шановні колеги! Дорогі учні та батьки! 

Тут Ви зможете знайти корисну інформацію з математики, методики її викладання, конспекти уроків та мої напрацювання. До Вашої уваги пропоную деякі питання науково-дослідницької роботи з математики, особливості роботи з обдарованими дітьми. Запрошую переглянути фотогалерею світлин подій зі шкільного життя та новини з методики виховання юного покоління. 
Буду рада обмінятися досвідом!
 • В рубриці ПОРТФОЛІО розміщено загальну інформацію про мене, опис власного досвіду та результативність педагогічної діяльності; виступи  на семінарах, конференціях, педагогічних радах.
 • В МЕТОДИЧНОМУ ДАЙДЖЕСТІ пропоную власні методичні розробки, проектиавторські навчальні посібники та матеріали для ґрунтовного вивчення математики; сучасні освітні нововведення  та  актуальні проблеми модернізації освіти.
 • В рубриці МАТЕМАТИКА  (5-11 клас) розміщені власні конспекти уроків, роздаткові матеріали та презентації до них.
 • ПОЗАКЛАСНА РОБОТА містить сценарії математичних вечорів, конкурсів, КВК, завдання для брейн-рингів та різноманіття математичних цікавинок.
 • Для учнів підготовлена рубрика УЧНЯМ, в якій  розміщено матеріали для підготовки до уроків, повторення вивченого матеріалу, корисні поради психолога та математичні поради-секрети, онлайн тести  та матеріали для підготовки до ЗНО - 2016 з математики.
 • В рубриці КОНКУРСИ розміщено матеріали для роботи Школи олімпійського резерву та  шкільного Наукового товариства, запропоновано власні напрацювання - методичні матеріали з питання організації та написання науково-дослідницької роботи.
 • ВИХОВНА РОБОТА  містить світлини подій мого  класу та власні розробки сценаріїв виховних годин, творчих звітів  та родинних свят.
 • Рубрика БАТЬКАМ пропонує розклад уроків та режим роботи Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького, поради досвідчених педагогів з питання виховання підростаючого покоління. 
Запрошую всіх до співпраці!
Ратушняк Оксана Григорівна - вчитель математики 
Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького
ОПИС ДОСВІДУ
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ  КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ 
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
  В умовах реформування української системи педагогічної освіти особливе значення надається оновленню мети і змісту навчання. Актуальним та необхідним є пошук і розробка нових теоретико-методологічних концепцій становлення і виховання у педагогічному процесі творчого та всебічно розвиненого випускника школи. 
    Випускник школи має бути людиною розумною, творчою, всебічно розвиненою, готовою влитися у вируюче життя. Для цього треба бути людиною мислячою, з добре розвиненим умінням приймати нестандартні рішення, знаходити вихід із різноманітних ситуацій [4]. Отже, основні завдання освіти сьогодні – не просто озброїти випускника фіксованим набором знань, а сформувати у нього вміння і бажання вчитися протягом життя. 
    Реалізація в нашій державі комплексу завдань, визначених Законом України «Про загальну середню освіту», Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, потребує всебічного вивчення процесів формування в дітей та молоді цілісної картини світу, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання [6]. 
    Сучасним ефективним засобом формування зазначених якостей випускника школи може стати діяльнісний підхід у навчанні, що спрямований на розвиток умінь і навичок учнів, застосування здобутих знань у навчально-дослідницькій діяльності [2]. Пізнавальні конфлікти, які виникають у процесі дослідження учнями навчального матеріалу, призводять до пошуку, збору, аналізу і узагальнення даних, висунення і перевірки гіпотез. 
   Проблема діяльнісного підходу у навчанні, окремі її теоретичні й практичні аспекти знайшли висвітлення у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. У педагогічній літературі дослідницьку діяльність учнів трактують як науково-дослідницьку (О. Анісімова, Г. Артемчук, В. Гнєдашев), навчально-дослідницьку (А. Карлащук, С. Коршунов, А. Кравцова) або експериментально-дослідницьку (В. Смагін) [12]. 
    Практика переконує, що дослідницька діяльність спрямована на формування у школярів науково-дослідницьких компетенцій шляхом реалізації дослідницьких компетентностей, тобто досвіду самостійного пошуку нових знань і використання їх в умовах творчості. Становлять інтерес результати наукових праць І. Зимньої та Є. Шашенкової щодо класифікації дослідницьких компетентностей залежно від складових дослідницької діяльності: інтелектуально-дослідницької, інформаційно-рецептивної та продуктивної (Додаток А). 
    Проблема формування дослідницьких компетенцій школярів розроблялась науковцями за такими основними напрямами: 
 • вивчення теоретичних основ поетапного формування розумових дій, використання різноманітних засобів управління пізнавальною, в тому числі навчально-дослідницькою діяльністю; 
 • обґрунтування дидактичних умов розвитку дослідницьких здібностей та формування дослідницьких компетенцій учнів. 
    Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених проблемі формування науково-дослідницьких компетенцій у процесі вивчення математики, методики реалізації цієї проблеми, у сучасній науково-педагогічній літературі недостатньо уваги приділено висвітленню питань щодо формування дослідницьких компетенцій сучасних школярів у процесі вивчення математики, що і зумовлює актуальність теми дослідження.
    З урахуванням наукових праць дослідницькі компетенції визначено як сукупність знань, інтелектуальних, практичних та організаторських умінь, спрямованих на виконання діяльності дослідницького характеру [4-8]. Така діяльність передбачає низку умінь: чітко формулювати суть досліджуваної проблеми, мету, об’єкт, предмет, робочу гіпотезу, завдання дослідження; планувати та організовувати експеримент; оперувати методами наукового дослідження, теоретично обґрунтовувати і експериментально перевіряти висунуту ідею в рамках досліджуваної проблеми; аналізувати результати своєї науково-дослідницької діяльності, робити необхідні висновки (проводити методологічну рефлексію); дискутувати; узагальнювати свої дослідження у періодичних виданнях або публічно презентувати результати наукової роботи. 
   Вважаю, що формування науково-дослідницьких компетенцій буде успішним, якщо дотримуватися принципів значимості, зацікавленості, успіху на основі мотивів самоствердження, саморозвитку, самовдосконалення. Враховуючи структуру дослідницької діяльності та спіралеподібний шлях формування дослідницьких компетенцій, пропоную визначити і дослідити чотири компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний та рефлексивний (Додаток Б). Такий підхід сприятиме трансформації системи роботи вчителя з формування дослідницьких компетенцій школярів у систему саморозвитку дитини, коли новий досвід дослідницької діяльності через рефлексію формує потребу в поглибленні і розширенні вказаних умінь. 
    Важливий не стільки продукт, який отримає дослідник у процесі дослідницької роботи, як те, чого він набуде: мотивів, знань, вмінь і ставлень до своєї діяльності. Тому однією із найбільш вагомих умов формування дослідницьких компетенцій є організація активної співпраці як учнів між собою, так і учнів з учителями. Моє бачення мотивів та результатів такої співпраці відображено в моделі взаємодії вчителя та учнів у дослідницькій діяльності (Додаток В). Мотиваційні поля вчителя та учнів синтезуються, що забезпечує ефективну взаємодію творчих особистостей. Серед результатів такої діяльності є самореалізація кожного та посилення потреби в інтелектуальному самовдосконаленні. 
   Отже, науково-дослідницька діяльність учня розпочинається із вчителя. Тому у своїй діяльності орієнтуюся на взаємодію науково-методичної роботи вчителя та науково-дослідницької діяльності учня (Додаток Г). Акмеологічна складова системи моєї роботи передбачає якості дослідника, вченого, творця, новатора, здатного забезпечити успіх, психологічний комфорт, індивідуальний підхід до кожного учня на уроці (Додаток Д). 
   У практиці своєї роботи, з метою формування науково-дослідницьких компетенцій, я використовую такі інноваційні технології: технологія навчання як дослідження; технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей; технологія формування та розвитку творчої особистості; технологія «Створення ситуації успіху»; інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології. Для активізації дослідницької діяльності учнів на своїх уроках поєдную найбільш ефективні методи навчання, які забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної мети, а саме: методи продуктивного навчання; проблемне викладання; частково-пошуковий, дослідницький методи; методи стимулювання й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції.
   Формуванню науково-дослідницьких компетенцій в учнів, на мою думку, найбільше сприяють такі уроки математики, на яких провідне місце належить дослідницькій діяльності учнів. Я пропоную введення нової типології уроків (Додаток К). Типи уроків навчально-дослідницької роботи учнів відповідають за своїм змістом і головними функціями етапам наукового дослідження (Додаток Л). Звичайно, їх не слід повністю ототожнювати, оскільки соціальна значущість «відкриттів» у навчально-дослідницькій діяльності відсутня й має лише педагогічне значення.
    Структура уроків з використанням науково-дослідницьких форм навчання має три класичні елементи: вступ, основну та узагальнюючу частини. Уроки з використанням дослідницької діяльності впроваджуються трьома етапами, кожен з яких є якісно новим у формуванні дослідницьких компетенцій учнів. 
    Під час організації занять дослідницької діяльності на першому етапі провідну роль відіграє освітня та пізнавальна функції, мета яких – зацікавлення учасників навчання процесом дослідження. Такий етап дослідницької діяльності є підготовчим. Він починається вже у 5-6 класах шляхом створення базової платформи дослідження, яка передбачає знайомство з основними поняттями («дослідження», «наукове дослідження», «алгоритм»); відпрацювання вмінь та навичок створення плану (простого, складного, цитатного, питального тощо); складання конспектів різних видів (цитатного, змішаного, переказу-аналізу параграфу); формування вмінь працювати з довідковою, критичною та науковою літературою. 
    Так, вивчаючи теми «Периметр трикутника», «Периметр та площа прямокутника, квадрата» проводжу дослідження властивостей геометричних фігур. Діти практичними діями вимірюють довжини сторін, виконують необхідні розрахунки, презентують свої обчислення, аналізують та порівнюють результати, формулюючи певні висновки. У 6-му класі проводжу такі дослідження: елементарні залежності між величинами, залежності між елементами кола та круга, геометрична інтерпретація модуля. 
    Наступний, 2-ий етап (практичний), дослідницької діяльності реалізується у 7-8-их класах, коли ми переходимо до здійснення іншої функції, яку дослідники називають методологічною або світоглядною.
   У процесі практичного етапу дослідницької діяльності учні збагачують свій понятійний апарат такими науковими термінами: «наукове дослідження», методи дослідження, його види, об’єкт, предмет, мета, завдання, засоби дослідження, гіпотеза. На цьому рівні особливу увагу приділяю формуванню таких компетенцій, як уміння працювати з джерелами інформації, брати участь у проектах та конкурсах наукових рефератів. 
    Так, на уроках геометрії у 7, 8 класах проводжу практичне дослідження многокутників. Діти виконують різні виміри, аналізують властивості досліджуваних геометричних фігур, використовують результати досліджень до розв’язування різнорівневих задач. Пропоную у формі дослідження проведення уроків з тем: «Ознаки рівності трикутників. 7 клас», «Ознаки подібності трикутників. 8 клас», «Обчислення площі різних видів многокутників. 8 клас». Для узагальнення теми «Геометричні побудови» учні створюють проект «Геометрія лінійки на папері в клітинку»
    Таким чином, обидва етапи – підготовчий та практичний – реалізуються у середніх класах навчання і передбачають досягнення мети, а саме: опанування загальнонауковими уміннями і навичками (ведення і фіксування ходу і результатів спостереження або експерименту; здійснення розумових дій; складання планів та алгоритмів, вивчення спеціальної літератури, організація дослідження), тобто формуються інтелектуально-дослідницька та інформаційно-рецептивна компетентності.
    Слід зазначити, що і освітня, і пізнавальна, і методологічна функції відслідковуються також у старших класах.
  На третьому, найскладнішому етапі (9 – 11 класи), реалізуються основні функції дослідницької діяльності – креативна та управлінська, завдяки яким формується вміння проектувати та організовувати власну дослідницьку діяльність. Учні самостійно вибирають і формулюють тему та мету дослідження, визначають об’єкт та предмет дослідження, планують і реалізують методи дослідження; описують хід роботи; роблять висновки та рекомендації. 
     В старших класах звертаю увагу на формування в учнів ще однієї важливої дослідницької компетенції – уміння вести наукову дискусію, друкувати публікацію або оприлюднювати результати своєї наукової роботи та публічно презентувати її.
     На уроках типу «Обговорення результатів дослідження» учні виступають у ролі доповідача, опонента, рецензента, консультанта, автора гіпотези та методів дослідження тощо. Вони вступають у зворотний зв’язок як між собою, так і з учителем. Пропоную проведення уроку в профільному економічному класі на тему «Використання математичного апарату для аналізу економічних моделей» у формі науково-дослідницької міні-конференції, де кожен учень, дослідивши певне коло питань, презентує дані результати. Таким чином, на основі ґрунтовного удосконалення інтелектуально-дослідницької та інформаційно-рецептивної, формується продуктивна компетентність учнів. 
   Особливу увагу в роботі звертаю на формування в учнів уміння фіксувати результати досліджень: оформляти результати у формі таблиць, схем, фотознімків, форматувати тексти висновків, виготовляти наочні посібники, готуватись до конкурсу-захисту робіт. Для того, щоб юні дослідники легко впорались із цим завданням, мною було розроблено науково-методичні рекомендації, а саме: «Корисні поради для юних дослідників», «Заняття школи юного науковця», «Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницької роботи».
     На основі зазначеного можна зробити висновок, що обдарована дитина, зокрема майбутній юний науковець, формується і розвивається саме завдяки дослідницькій діяльності на уроках. 
    Я впевнена, що врахування визначених особливостей організації науково-дослідної роботи забезпечує формування творчої особистості з достатнім рівнем дослідницьких компетенцій та потребою в інтелектуальному самовдосконаленні, відображає перспективу особистісного розвитку, поглиблює потребу в науковому й дослідницькому пізнанні.
   Науково-дослідницькі компетенції школяра – шанс для життєвого самовизначення. Сучасний учень, який успішно оволодів необхідними навичками і вміннями дослідницької діяльності, в майбутньому – професійний ініціативний дослідник, здатний розв’язувати проблеми, швидко орієнтуватися у високотехнологічному інформаційному суспільстві, сприяти економічному та соціальному поступу країни.

Список використаних джерел
1. Бондар С. Компетентність особистості інтегрований компонент навчальних досягнень учнів // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2. – с. 8-9.
2. Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – с.23-30.
3. Головань М. С. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять / М. С. Головань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А С Макаренка, 2011. – № 8(18). – с.224-234.
4. Головань М.С. Компетенція та компетентність: семантико-термінологічний дискурс / Микола Головань // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. Матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – с. 22-23.
5. Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці // Шлях освіти. – 2004. - №3. – С.22-24.
6. Зіненко І. М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку / І. М. Зіненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2009. – № 2. – с. 165-174.
7. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія / Раков С. А. – Х. : Факт, 2005. – 360 с.
8. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. 96 с. – (Б-ка журн. «Управління школою»; вип.8(32)). 
9. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. /«Директор школи. Україна» №3-4 – 2005.
10. Овчарук О.В. Компетентності як ключ до формування змісту освіти //
Стратегія реформування освіти України. - Київ.: К.I.С.2003. – 295 с.
11. Трубачова С.Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: „К.І.С.”, 2004. – С.53-56.
12. Черемис І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції // Вища освіта України. – 2006. - № 2. – с. 84-88.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
участі учнів Ратушняк О.Г. у етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»

ОЛІМПІАДИ:
№ за п.

Прізвище та ім’я учня


Етап конкурсу

Місце

Рік
1.
Грищук Лілія
ІІ
ІІІ
І
ІV
2009-2010
2.
Грищук Лілія

ІІ
ІІІ
2010-2011
3.
Франко Андрій
Палаш Лілія
Грищук Лілія

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІ
2012-2013
4.

Ядуха Дарина
Гага Ліна

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
2013-2014
5.

Сухий Костянтин
ІІ
ІІ
2014-2015
6.
7.
Герасименко Софія
Міль Віталій
Акуліч Даниїл
Хлистунова Дарина

Герасименко Софія
Ратушняк Денис
Міль Віталій
Сас Іван
Акуліч Даниїл
Асафатова Анастасія

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ

ІІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
2015-2016
2016-2017

МАН
№ за п.


Прізвище та ім’я учня


Клас

Секція

Тема роботи
Етап конкурсу
Місце

Рік
1.
Плотнікова Катерина
10
Прикладна математика
Використання математичного апарату для аналізу економічних моделей
І
ІІ
2005-2006
2.
Пономарьова Марина
11
Математика
Методи знаходження невизначених коефіцієнтів
І
ІІІ
2006-2007
3.
Ужейко Сергій
11
Математика
Методи розв’язування задач з дефіцитом та надлишком даних
І
ІІ
І
ІІІ
2008-2009
4.
Ярош Ірина
9
Математика
Типи раціональних рівнянь та методи їх розв’язування
І
ІV
2009-2010
5.
Ярош Ірина
10
Математика
Методи розв’язування систем рівнянь
І
ІІІ
2010-2011

6.
Грищук Лілія
9
Математика
Дослідження деяких властивостей чотирикутника, вписаного в коло
І
ІІІ
2011-2012

7.
Ядуха Дарина
10
Математика
Доведення нерівностей для елементів трикутника
І
ІІІ
2012-2013

8.
Франко Андрій
10
Математичне моделювання
Оцінювання впливу різких коливань температури навколишнього середовища на здоров’я людини
І
ІІ
2012-2013

9.
Тимуш Олександра
11
Математика
Використання елементів математичного аналізу до розв’язування оптимізаційних задач прикладного характеру
І
ІІ
2013-2014

10.
Масалига Ольга
11
Математика
Дослідження властивостей монотонних функцій до розв’язування рівнянь та доведення нерівностей
І
ІІ
2013-2014

11.12.
Франко Андрій


Герасименко 
Софія 
Геннадіївна
119
Математичне моделювання


Математика
Нейромережева система розпізнавання обличчя  на основі двошарового персептрона з нелінійними функціями  активізацій та його навчання на основі гібридного шуму

Використання допоміжного кола,
властивостей вписаних та описаних чотирикутників при розв'язуванні  геометричних задач
І
ІІ


І
І
ІІ


ІІІ

2013-2014

2016-2017


КЕНГУРУ: 
№ за п.

Кількість учасників


Відмінний сертифікат

Добрий

Сертифікат учасника


Рік
1.
36
5
19
12

2009-2010
2.
34
6
18
10
2010-2011

3.
37
4
23
10

2011-2012
4.
65
7
38
20
2012-2013

5.
65
6
33
26
2013-2014

6.
63
5
33
25
2014-2015

7.

8.
66

90

8

25
38

24
20

41

2015-2016 

2016-2017

УЧАСТЬ
Ратушняк О.Г. у методичних засіданнях вчителів математики Хмельницької гімназії №1
імені Володимира Красицького та міста Хмельницького
№ за п.

Тема виступу


Рік
1.
Задачі з параметром: міркуємо разом!

2009-2010
2.
Використання ІКТ на уроках математики.
 Створення мультимедійних презентацій.

2010-2011
3.
«Роль вчителя у формування математичних компетентностей учнів гімназії»

2011-2012
4.
Спонукання учнів до пізнавальної активності на уроках математики

2012-2013
5.
Використання інноваційних технологій на уроках математики

2013-2014
6.

Система роботи вчителя з математично обдарованими учнями:
психологічний та методичний аспекти

2014-2015
7.8.

Науково-дослідницький підхід у навчанні як універсальний метод навчання математично обдарованих учнів. 

Майстер-клас для вчителів Хмельницької області "Дослідження на уроках математики як ефективний засіб формування дослідницьких компетенцій учнів"


2015-20162016-2017


УЧАСТЬ
Ратушняк О.Г. у науково-методичних семінарах, конференціях, круглих столах
№ за п.

Тема виступу


Назва семінару

Рік
1.
Організація наукової роботи в Хмельницькій гімназії №1 імені Володимира Красицького
Семінар-практикум для керівників НЗ
 м. Тернопіль

2010-2011
(жовтень)
2.
«Роль учнівських товариств МАН  у формуванні науково-дослідницьких якостей школярів»

Семінар для заступників директорів з наукової роботи НЗ м. Хмельницького (на базі Хмельницької гімназії №1
 ім. В.Красицького)

2010-2011
(грудень)
3.
«Інформаційне середовище Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького:
презентація моделі»

Семінар для заступників директорів з наукової роботи НЗ м. Хмельницького
(на базі НВК №10)

2011-2012
(Жовтень)
4.
Презентація інноваційного закладу «Гімназія – школа науки, духу й честі: від творчого вчителя до творчого учня»

Семінар-практикум для керівників НЗ м. Хмельницького
(на базі колегіуму №16)

2011-2012
(грудень)
5.
Формування та реалізація цільового системного підходу в організації науково-пошукової роботи старшокласників

І міська науково-практична конференція
(організація та проведення)


2011-2012
(квітень)
6.
Створення умов для розвитку
творчих здібностей учнів.
Презентація системи роботи з обдарованими дітьми Хмельницької гімназії №1
імені Володимира Красицького
Серпнева педагогічна конференція
2012-2013
(серпень)
7.
Духовні витоки Поділля:
Творчий шлях В.Д.Красицького
Всеукраїнська науково-практична конференція
2012-2013
(жовтень)
8.
Про роботу педагогічного колективу Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького щодо створення оптимальних умов, сприятливих для розвитку творчих здібностей гімназистів на основі поетапного виконання програми «Обдарованість»Педагогічна
рада
2013-2014
(березень)
9.10.
Учасник  Всеукраїнського науково-методичного семінару вчителів математики, методистів обласних управлінь та авторського колективу на тему «Вивчення математики в умовах переходу на нові навчальні програми 7 кл.ЗНЗ

Учасник  Всеукраїнського науково-практичного семінару "Школа педагогічної майстерності" (за результатами Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2016"), виступ

СемінарСемінар, виступ
2015-2016
(жовтень)


2016-2017
(жовтень)

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 н.р.:
Ø член журі секції «Математика» та «Прикладна математика» І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України;
Ø викладач фізико-математичної школи міста Хмельницького;
Ø член журі обласної Інтернет-олімпіади з математики;
Ø член журі обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччина на шляхах реформування» 2015-2016, 2016-2017 рік.

УЧАСТЬ  О.Г. Ратушняк У ВИСТАВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ
"ОСВІТА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ НА ШЛЯХАХ РЕФОРМУВАННЯ"

  Навчальний
 рік
Назва та вид
навчально-методичного матеріалу

Місце
 2010-2011
Дотична та знаходження площ фігур
(Практикум для учнів 10-11 класів )

1
2011-2012
Геометрія лінійки на паперів клітинку
(Навчальний проект)

1
2012-2013
Використання елементів математичного аналізу 
до розв’язування   оптимізаційних задач
 прикладного характеру
(Практикум для учнів 10-11 класів)

2
2013-2014
Система роботи з обдарованими учнями
(з досвіду роботи Хмельницької гімназії №1
імені В.Красицького)
(Методичний посібник)


МЕТОДИЧНИЙ ВЕКТОР
(поглиблене вивчення математики, 9 кл.)
Методичні розробки уроків

1

2
2014-2015
Типи раціональних рівнянь
та методи їх розв’язування.
 (Методичний посібник для класів
з поглибленим вивченням математики).

Доведення нерівностей для 
елементів трикутника.  
(Методичний посібник для підготовки
 до олімпіади з математики)

21
2015-2016


2016-2017
Дослідження властивостей монотонних 
функцій та їх застосування
 до розв’язування рівнянь
 та доведення нерівностей.
 (Навчальний посібник для класів
з поглибленим вивченням математики)

Розробка конспектів уроків для 6 класу. 

1


1

Перелік статей  О.Г. Ратушняк, надрукованих в журналах, газетах, 
науково-методичних вісниках 
Рік
Назва статті
Журнал
2011
Перша та друга ознаки рівності трикутників.
Розв’язування вправ. 7 клас 


Раціональні рівняння. Урок – дослідження . 8 клас


2012
Дотична та знаходження площ фігур
(Практикум для учнів 10-11 класів )


Науково-методичний збірник
Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького
2013
Використання елементів математичного аналізу до розв’язування   оптимізаційних задач прикладного характеру
(Практикум для учнів 10-11 класів)


Науково-методичний збірник
управління освіти
Хмельницької міської ради
2014
Система роботи з обдарованими учнями
(з досвіду роботи Хмельницької гімназії №1
імені В. Красицького)
(Методичний посібник)

Газета департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації «Майбуття»

2015
Типи раціональних рівнянь
та методи їх розв’язування.
 (Методичний посібник для класів
з поглибленим вивченням математики).

Науково-методичний збірник
Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького
2016
Множення та ділення дробів.

Газета «Математика».
Видавництво  «Шкільний світ»
Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази


26 коментарів :

 1. Оксано Григорівно, здоров'я ВАМ, творчих успіхів та перемог!!!

  ВідповістиВидалити
 2. Моя колега , молодчинка! Успіхів надалі і ще кращих!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую за підтримку, розуміння та співпрацю!

   Видалити
  2. Вітаю з перемогою, гідною Вас! Дякую за підняття престижності професії "вчитель математики"! За те, що у відкритому світі математики Ви шукаєте маловідоме, цікаве, нове! Ваш творчий підхід у роботі, постійний пошук та безупинний рух уперед заслуговує на повагу! Бажаю успіхів і перемог!

   Видалити
 3. Вагомі досягнення, як результат наполегливої праці вчителя...

  ВідповістиВидалити
 4. Вітаю з перемогою, гідною Вас! Дякую за підняття престижності професії "вчитель математики"! За те, що у відкритому світі математики Ви шукаєте маловідоме, цікаве, нове! Ваш творчий підхід у роботі, постійний пошук та безупинний рух уперед заслуговує на повагу! Бажаю успіхів і перемог!

  ВідповістиВидалити
 5. Вітаю з перемогою, гідною Вас! Дякую за підняття престижності професії "вчитель математики"! За те, що у відкритому світі математики Ви шукаєте маловідоме, цікаве, нове! Ваш творчий підхід у роботі, постійний пошук та безупинний рух уперед заслуговує на повагу! Бажаю успіхів і перемог!

  ВідповістиВидалити
 6. Оксано Григорівно, Ви - розумниця. У Вас поєдналися : красива жінка, сучасна молода та креативна особистість, прекрасний педагог, борець.
  Ваші досягнення говорять самі за себе і не потребують коментарів. Сил Вам та наснаги і надалі.

  ВідповістиВидалити
 7. Ганна Вікторівна Гусак.
  Оксано Григорівнр,бажаю Вам нових злетів та перемог! Нехай Ваша щаслива зоря сяє все яскравіше!

  ВідповістиВидалити
 8. Оксано Григорівно!Нехай Ваша щаслива зоря світить все яскравіше! Нових злетів та перемог!

  ВідповістиВидалити
 9. Мені дуже сподобалась велика наповнюваність Вашого блогу. На сторінках є багато корисних матеріалів, які стануть у нагоді при підготовці до уроків, позакласних заходів. Бажаю Вам творчих злетів, педагогічної наснаги та успіху!!!

  ВідповістиВидалити
 10. Головне, без чого не може обійтися педагог – це активна позиція вчителя-творця, а не спостерігача. Не буде вогника у вас – вам ніколи не запалити його в інших. У вас, Оксано Григорівно, цей вогник є. Ви – молодчинка! Успіхів вам, натхнення та перемоги, бо ви того варті!!!

  ВідповістиВидалити
 11. Адміністратор блогу видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 12. Адміністратор блогу видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 13. Головне, без чого не може обійтися педагог – це активна позиція вчителя-творця, а не спостерігача. Не буде вогника у вас – вам ніколи не запалити його в інших. У вас, Оксано Григорівно, цей вогник є. Ви – молодчинка! Успіхів вам, натхнення та перемоги, бо Ви того варті!!!

  ВідповістиВидалити
 14. Головне, без чого не може обійтися педагог – це активна позиція вчителя-творця, а не спостерігача. Не буде вогника у вас – вам ніколи не запалити його в інших. У вас, Оксано Григорівно, цей вогник є. Ви – молодчинка! Успіхів вам, натхнення та перемоги, бо Ви того варті!!!

  ВідповістиВидалити
 15. Дякую за чудовий блог,який містить різноманітну інформацію, корисну для вчителя математики. Подальших творчих злетів.Дерзайте та перемагайте на всеукраїнському рівні.

  ВідповістиВидалити
 16. Змістовний, цікавий блог, багато корисної інформації. Бажаємо перемоги бо Ви того варті!

  ВідповістиВидалити
 17. Дякую за цікавий блог. Перемоги Вам, бо Ви того варті!

  ВідповістиВидалити
 18. Ви варті перемоги!Нехай Вам щастить!

  ВідповістиВидалити
 19. Щиро вітаю з перемогою у обласному конкурсі!
  Шановна Оксано Григорівно, нехай ніколи не зраджують Вам душевні сили, не вичерпуються запаси Вашого здоров’я, оптимізму, натхнення і професіоналізму, бажаю Вам творчих успіхів, добробуту, сімейного затишку та чергової перемоги в ІІІ етапі конкурсу "Вчитель року - 2016"!

  ВідповістиВидалити
 20. Дякую за підтримку, шановні колеги!!! Моє натхнення - це мої учні та вчителі-однодумці. Всім успіхів та нових звершень!!!

  ВідповістиВидалити